Gevolgen van de participatiewet voor ondernemers


Per 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Met deze wet wordt de decentralisatie van Rijkstaken binnen het sociaal domein naar gemeenten geregeld. Graag informeert het JOS-bestuur in samenwerking met het BIK-bestuur je over de gevolgen van deze Participatiewet voor ondernemers.

VAN HET RIJK NAAR DE GEMEENTE

De wet regelt dat de arbeidsmarkttoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een lokale taak wordt. Dan hebben we het over mensen met een Wajong of wsw (sociale werkvoorziening) indicatie (zowel uitkeringsgerechtigden als wachtlijst). De gemeenten ontvangen daartoe een participatiebudget. Doel van de wet is om zoveel mogelijk mensen die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen vanwege een beperking, naar reguliere werkplekken worden geholpen.

VOORLOPIG VRIJWILLIG, MAAR MET QUOTUM ACHTER DE HAND

Tegelijk met deze Participatiewet wordt een zogenaamde Quotumwet ingevoerd. Deze Quotumwet legt bedrijven met meer dan 25 werknemers een verplichting op om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt op te nemen. Voldoet een werkgever niet aan deze verplichting dan zal een sanctie worden opgelegd. De inwerkingtreding van de Quotumwet is vooralsnog opgeschort. Tot 1-1-2017 zullen geen boetes worden opgelegd op voorwaarde dat gemeenten, vakbonden en werkgevers afspraken maken over hoe partijen op vrijwillige basis extra banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt creëren. Deze vrijwillige afspraken zijn vastgelegd in een sociaal akkoord. Tot 2026 zullen landelijk 100.000 extra banen worden gecreëerd, over de jaren heen is hiervoor een staffel opgesteld.

LOONKOSTENSUBSIDIES VOOR WERKGEVERS

Op dit moment wordt gesproken over de voorzieningen die gemeenten kunnen inzetten om de arbeidsmarkttoeleiding te versnellen, bijvoorbeeld loonkostensubsidies. Op die manier moet het voor werkgevers aantrekkelijker worden om banen open te stellen voor mensen uit de doelgroep van de Participatiewet. Door dat nu vrijwillig te organiseren, kan het verplichtende quotum worden voorkomen.

MEER INFORMATIE EN VRAGEN OVER DE PARTICIPATIEWET?

In de komende periode zullen wij je blijven informeren over de invoering van deze wetgeving en de gevolgen voor jou als werkgever. Mocht je vragen hebben over deze wetgeving, dan horen wij dat uiteraard graag.

Terug